அறத்துப்பால் :

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

பொருள் : கடவுள் அனைத்திற்கும்  முதன்மையானவன்

 

Advertisements